תמלוגים

תמלוגים – מסים על רווחי עתק

ניגוד עניינים מובנה קיים ביסוד הוויכוח על גובה התמלוגים: בעוד המדינה וגופים שונים בה טוענים כי קיימת הצדקה להגדיל את גובה התמלוגים מחברות האנרגיה, החברות, באמצעות שדלניהן, משקיעות מאמץ למנוע את העלאתם.

בשנים האחרונות ניכר מאמץ ממשלתי להסדיר ולעגן את נושא התמלוגים בתקנות.ביוני 2013 מינה שר האוצר ועדה, אשר תפקידה לבחון את המדיניות של חלק המדינה בקבלת תמלוגים בעבור שימוש גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים. הוועדה קרויה על שם העומד בראשה- ועדת שישינסקי 2. כתב הסמכות של הוועדה מסמיך אותה להידרש למגוון משאבי טבע, לבד מגז טבעי ומנפט. ועדה זו אמורה להגיש את מסקנותיה לשר האוצר בחודש יוני 2014.

תמלוגים נדיבים

בחודש מאי 2013 מסרה, לדוגמה, חברת כיל היא העבירה כ- 1.5 מיליארד שקל כמסים ישירים, לרבות תמלוגים, ומס דיווידנד המאווים כ- 41% מסך כל רווחיה בישראל. בשנים הבאות צפוי לגדול הסכום כתוצאה משינוי מדיניות כלפי חברות גדולות ורווחיות ובהן כיל הצפויה לשלם יותר ממחצית מרווחיה כתקבולים שונים למדינה.

יצוין, כי לבד מהתמלוגים המשולמים ישירות לקופת המדינה, זו נהנית גם מכסף רב המוזרם לקופתה כתוצאה ממסים עקיפים בשל פעילות החברה.

אף שהחברה אינה מתכחשת לחובתה לשלם למדינה תקבולים שונים, חשוב לשמור על איזון בין זכאותה של המדינה לתבוע את המגיע לה לבין שמירה על האינטרסים החיוניים והקיומיים של החברות המשלמות את כספי התמלוגים על פי החלטה ממשלתית.

תמלוגים

תמלוגים בישראל

תמלוגים על כף המאזניים

העלאה גבוהה ובלתי מידתית עלולה לגרום להנהלותיהן של החברות הגדולות במשק לשקול את העתקן ליבת פעילותן העסקית לחוץ לארץ אם וכאשר ייכפה עליהם תשלום שנראה להם בלתי סביר ובלתי מוצדק. בעוד המדינה מגנה אל האינטרסים שלה באמצעות הרגולטור, מנסות החברות להתאים עצמן לתכתיביו מזה ולמינוף פעילותן מזה. באופן טבעי וצפוי, ככל שיגדלו רווחי החברות כך, בהתאמה, עשוי להחריף הלחץ עליהן להעלות את גובה תשלום התקבולים השונים, לרבות תמלוגים המהווים את חלק הארי של הכסף שהחברות משלמות למדינה.

About the author

Kate

Leave a Comment