Uncategorized

שוק ההון משרד האוצר | ביטוח פיננסי – שוק ההון ביטוח וחיסכון

hand-814692_640
Written by Kate

שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

ביטוח שוק ההון ביטוח וחיסכון הוא אגף אשר פועל עבור מדינת ישראל במסגרת של פעילות משרד האוצר.

אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון אחראי על הסדר והפיקוח, ומעניק מתן שירותים פיננסיים במדינת ישראל על כל התחומים ובעיקר בשוק הפנסיה, ביטוח קופות הגמל וקופות החיסכון.           

תפקידי הפיקוח וההסדר אחראים גם על על כל השינויים הנעשים בייזום המבנה המוסדי של שוק ההון בישראל והכל תוך כדי שיתוף פעולה עם האגפים השונים אשר כפופים למשרד האוצר ולרשויות שונות כמו בנק ישראל וכמו הבורסה לניירות ערך.

 

המטרה המרכזית היא להבטיח בטחון פננסי לכל הצרכנים ולכל השירותים הפננסיים בישראל וזאת על ידי נקיטת פעולות שונות  וכן הסדרה ופיקוח.

אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון שומר על יציבות המוסדות ומוודא כי אלה עומדים בתפקידם ובהתחייבותם ומבטיח שמירה על יציבות המערכת הפיננסית כולה.

 

בין התפקידים השונים של האגף מתקיים בעיקר פיקוח ושמירה של שירותי הפיקוח בישראל.

פעולות הביטוח מפוקחות על ידי רשות החברות ומוודאת שאכן כל הפעילות של הביטוחים השונים נעשית באופן תקין על ידי שמירה וביקורת אודות כל ההסדרים אשר נקבעו.

 

בשנים האחרונות התעוררה ביקורת ציבורית כלפי שוק ההון הישראלי.

הביקורת מוחה על כך שהפעילות בשווקים הפיננסים בישראל הצטמצמה באופן ניכר.

בעקבות כך, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון מעודד את הציבור לחיסכון של צרכי המשחק הלאומי והציבורי בישראל תוך פיקוח על הנעשה בתוכניות החיסכון השונות.

אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון הוא אגף אשר פועל לקידום תהליכים בתחום הפיננסי, ואף מתקיימת שמירה על יציבות המערכת ועידוד חיסכון הנעשה תחת שקיפות מלאה.

ישנם חוקים אשר מתייחסים לקופות גמל, לייעוץ פיננסי, לתקנות ניירות ערך ועוד.

 

על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ניתנת האפשרות לקדם שינויים אשר רוצים לבצע אותם במדינת ישראל, וזאת בכדי להבטיח חיים עם רמה גבוהה יותר מאשר היתה עד כה.

כל התוכניות אשר מתנהלות באמצעות אגף שוק ההון עוזרות לנהל ולקדם תהליכים שונים.

ואכן ישנם חברות רבות של קרנות פנסיה המתנהלות תחת פיקוחו של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון.

About the author

Kate

Leave a Comment