Uncategorized

ביטוח לבעלי מקצוע | אחריות מקצועית רפואית-ביטוח אחריות מקצועית

insurance-911819_640
Written by Kate

ביטוח אחריות מקצועית

 

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח שנועד לשמור ולהגן על בעלי מקצועות רבים שעלולים להיתבע על ידי לקוחות בגין נזקים שנגרמו בעקבות רשלנות שלהם או בשל היעדר עמידה בהתנהלות הסטנדרטית שמצופה מאנשי המקצוע שבו מדובר. ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח נפוץ מאוד אצל מי שעוסקים במקצועות חופשיים כמו רואי חשבון, עיתונאים, עורכי דין, מהנדסים ועוד ועוד.

בביטוח אחריות מקצועית מקבל המבוטח, במסגרת פוליסת הביטוח, רשת ביטחון כלכלית שתופעל במקרה שבו יחוייב בתשלום בעקבות הפרת אחת מחובותיו המקצועיות – כל בעל מקצוע על פי מאפייני מקצועו. ביטוח אחריות מקצועית יופעל בעיקר במקרים של טעות, מחדל או רשלנות של המבוטח ביחס ללקוח שלו, במהלך ביצוע העסקה בינו לבין הלקוח או בעת שנתן את השירות ללקוח. ביטוח אחריות מקצועית כולל, על פי רוב, גם כיסוי כספי של הוצאות משפט שעלול המבוטח לשלם במקרה שיידרש להגן על עצמו בעת תביעת פיצויים שתוגש נגדו. כל פוליסת ביטוח אחריות מקצועית כוללת גבול אחריות – רף עליון של פיצוי כספי – שלאחר העברתו לידי המבוטח מסתיימת באופן אוטומטי תקופת הביטוח.

עם זאת, חשוב מאוד לזכור שהוצאות המשפט המכוסות בביטוח אחריות מקצועית הן אך ורק הוצאות משפט סבירות. לעתים אף כוללת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית תנאי המחייב לקבל הסכמה בכתב, מראש, מן החברה המבטחת לצורך קבלת כיסוי להוצאות משפט. חשוב גם לזכור שבמקרים רבים של פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, יידרש המבוטח להשתתף בתשלום הוצאות החברה המבטחת בכל הנוגע למשפט, גם במקרים שבהם יימצא בבית המשפט שהתביעה שהוגשה נגדו אינה מוצדקת.

בעלי מקצועות חופשיים המחזיקים בביטוח אחריות מקצועית אינם צריכים לחשוש מפני האפשרות שלאחר פרישתם מן המקצוע, פרישה שתוביל להפסקת תשלום ביטוח אחריות מקצועית, ייאלצו להתמודד עם תביעת רשלנות הנוגעת לתקופה שבה עדיין עבדו. ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי ביטוחי לכל מקרה ואירוע ביטוחי שהתרחש בתקופה שבה היה הביטוח בתוקף. זאת, בין אם מדובר בזמן שבו ביטוח אחריות מקצועית עדיין בתוקף או לאחר שהסתיימה תקופת הביטוח. האלמנט הקובע הוא האם המקרה הביטוחי שבגינו מוגשת תביעה קרה בזמן שהיה ביטוח אחריות מקצועית בתוקף.

About the author

Kate

Leave a Comment